"ברלין יפו קפיצת דרך" _ מצלמים, רוקדים ונהנים

מאת: מערכת הבמה
מופע המחול הבינלאומי המשותף ללהקות ויוצרים מישראל, מאירופה ומארה"ב הניב ערב של פניני מחול וצבי גורן מצא ביניהן גם אבני חן פילמאיות.

חיפוש אחר תמצית קיומית


הגרעין למופע המחול הייחודי הזה נוצר לפני כשלוש שנים במסגרת "הרמת מסך". להקת מחול כמעט אלמונית בשם "דה דה דאנס" שהוקמה על ידי יערה דולב, יוצאת להקת בת שבע, ועמית גולדנברג, יוצא להקת "שקטק" חברה לשלושה יוצרים - הישראלי דן פלג, הגרמני מרקו וייגארט והאמריקני סאמר אולריקסון, הפועלים בברלין במסגרת להקתם.

המופע שנוצר אז היה דואט מרשים, משולב וידאו, של דולב וגולדנברג. בעקבות הצלחתו נמשך שיתוף הפעולה בין שתי הלהקות ולפני שנה הן העלו בגרמניה את המופע "ברלין יפו _ קורצשטרקה (=קפיצת-דרך) " בשיתוף תיאטרון Dock 11 בברלין. הפעם חברו אליהם גם הכוריאוגרף הישראלי רמי לוי והכוריאוגרפית גונדולה פויטרט מגרמניה.

המופע מורכב מתשעה קטעי מחול קצרים יפים שכוללים רעיונות תנועה רעננים, הומור וחוטים של כאב וצער, בדידות ואינטימיות. בין הקטעים, וגם במחובר אליהם שזורים שישה סרטונים קצרים, שמביאים ומוציאים את קטעי המחול אל הבמה בטבעיות רבה. אפילו הצג שעליהם מוקרנים הסרטונים הופך לאביזר-תפאורה וליתר דיוק למרכיב חשוב בתאורה המצוינת שעוצבה למופע על ידי יערה דולב, מרקו וייגרט ודן פלג.

המעלה הגדולה של הערב היא בשלמות הנוצרת על ידי הקטעים והסרטים, ובערב שהייתי אפילו התחברה אליהם היטב הופעת-אורח של "אנסמבל בומר" בקטע מיצירתם "בורדו", שפתחה את המופע.

כל אחד מהקטעים מביא פן מסוים של חיפוש אחר תמצית קיומית, רגשית או תנועתית, וביחד הם לוקחים את הצופים למסע קצר, המקבל את ביטויו הקונקרטי בסרטונים הקצרים המצולמים בעיקר בתחבורה הציבורית בברלין, בנופיה האורבניים, וגם במעלה יפו העתיקה.

עשרה רקדנים ורקדניות משתי הלהקות יוצרים במופע צירופים מרתקים, של קטעי סולו, דואטים ותנועה קבוצתית גדולה, אך עיקר המשא נופל על שכמם של יערה דולב, עמית גולדנברג, מרקו וייגרט ודן פלג שמפגינים יכולות ביטוי מעניינות, בתחום התנועה ובתחום ההבעה הרגשית שמאחוריה.

מבחינות רבות, "ברלין _ יפו קפיצת דרך" הוא מופע מחול קומוניקטיבי מאוד מבלי לוותר על האמת האמנותית המכוונת אותו.


למועדי מופעים


פורסם בתאריך: 07/04/2005 7:53:00
 
"Berlin Jaffa Short-Transit" - Film, Dance, Enjoy / HaBama Editorial


This international dance performance, a cooperation of companies and artists from Israel, Europe and the USA, resulted in an evening of gemstones in dance and video.
 
Searching for an existential essence


The core of this unique performance came to exist about three years ago for the "Curtain Up Festival". An almost anonymous dance company named "De De Dance", formed by Ya'ara Dolev and Amit Goldenberg, x-Bat-Sheva and Sheketak dancers, got together with three choreographers - Israeli Dan Pelleg, German Marko E. Weigert and American Sommer Ulrickson, who were working in Berlin.

What resulted then was an impressive duet of dance and video performed by Dolev and Goldenberg. Following this success, the cooperation was continued and one year ago both companies presented "Jaffa - Berlin Short Transit" in Germany with "Dock 11" Theater in Berlin [and "Projekttheater Dresden"]. This time they were joined by Israeli Choreographer Rami Levi, German Choreographer Gundula Peuthert [and Finnish Choreographer Tomi Paasonen].
 
The programme consists of nine [to ten] beautiful short dance pieces, which contain fresh movement ideas, humour and strings of hurting and sadness, loneliness and intimacy. Between the pieces and also integrated into some of them are six short videos which very naturally transport the dance pieces onto stage and off it. Even the screen on which the videos are projected becomes part of the set, or rather an important element in the excellent lighting designed by Yaara Dolev, Marko E. Weigert and Dan Pelleg.
 
The greatest virtue of this evening is the unity which is formed by the pieces and the films, and on the evening I attended they were well joined by a guest performance of the "Bumer Ensemble" with an excerpt of their piece "Bordeaux" which opened the programme.
 
Each one of the pieces presents an aspect of a search for an existential, an emotional or a movement essence, and together they take the spectator along on a short journey, which is concretised in the short films, shot mainly on Berlin public transportation, in it's urban scenery, and up old Jaffa, too.
 
Ten dancers of both companies create fascinating combinations of solos, duets and large group movement, but most of the burden falls on Yaara Dolev, Amit Goldenberg, Marko E. Weigert and Dan Pelleg, who demonstrate interesting expressive capabilities, in moving and emotionally.
 
In many ways, "Berlin-Jaffa Short Transit" is a highly communicative dance performance, without compromising the artistic truth which governs it.
 
7th April 2005.
   
"Berlin Jaffa Kurzstrecke" - Aufnehmen, Tanzen, Genießen / Redaktion Habama
 
Der Internationale Tanzabend, eine Zusammenarbeit von Gruppen und Künstlern aus Europa, Israel und den USA, brachte einen Abend von tänzerischen Perlen hervor, und Tzvi Goren fand dazwischen auch filmische Edelsteine.
 
Suche nach einer existenzielle Essenz
 
Der Kern dieses einzigartigen Tanzabends entstand vor ca. drei Jahren im Rahmen des "Cutain Up" Festivals. Eine fast anonyme Tanzcompany namens "De De Dance", gegründet von ehemaligen Bat-Sheva- und Sheketak-Tänzern Yaara Dolev und Amit Goldenberg, schloss sich an drei Künstlern an: den Israeli Dan Pelleg, den Deutschen Marko E. Weigert, und die US-Amerikanerin Sommer Ulrickson, die im Rahmen ihrer Company in Berlin arbeiten.
 
Was dann entstand, war ein beeindruckendes Tanz-plus-Video-Duet, getanzt von Dolev und Goldenberg. Der Erfolg veranlasste die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen und vor einem Jahr präsentierten sie zusammen mit Dock11 Berlin [und Projekttheater Dresden] in Deutschland "Jaff-Berlin Kurzstrecke". Dieses Mal traten auch der israelische Choreograph Rami Levi und die Choreographin Gundula Peuthert aus Deutschland [und der finnische Choreograph Tomi Paasonen] bei.
 
Der Abend besteht aus neun [bzw. zehn] schönen, kurzen Tanzstücken, die frische Bewegungsideen, Humor und Fäden von Schmerz und Trauer, Einsamkeit und Intimität  enthalten. Zwischen den Stücken und manchmal auch in ihnen integriert sind sechs Kurzfilme geflochten, die in einer sehr natürlichen Art und Weise die Tanzstücke zu und von der Bühne bringen. Sogar die Leinwand, auf der die Filme projeziert werden, wird zum Bühnenbild, bzw. zu einem wichtigen Bestandteil der ausgezeichneten Beleuchtung, die für den Abend von Yaara Dolev, Marko E. Weigert und Dan Pelleg entworfen wurde.
 
Der große Vorzug des Abends ist in der durch die Tanzstücke und Filme entstehende Gesamtheit, und am Abend, an dem ich die Vorstellung besucht habe, kam dazu sehr gut sogar eine Gastvorstellung des Bumer-Ensembles mit seinem Stück "Bordeaux", das den Abend eröffnet hat.
 
Jedes der Stücke bringt einen Aspekt der Suche nach einer existenziellen Essenz - in Emotion oder in Bewegung - und zusammen nehmen sie den Zuschauer auf eine kurze Reise, die in den Kurzfilmen, aufgenommen hauptsächlicht im Berliner öffentlichen Verkehr, in seinen Urbanischen Panoramen, und auch auf Alt-Jaffa, konkretisiert wird.
 
Zehn TänzerInnen aus beiden Companies kreieren spannende Verbindungen von Soli, Duetten und großen Gruppenbewegung, aber am Meisten Last tragen Yaara Dolev, Amit Goldenberg, Marko E. Weigert und Dan Pelleg, die interessantes Ausdruckskönnen demonstrieren, sowohl in Bewegung als auch im dahinterstehenden emotionalen Ausdruck.
 
In vielen Hinsichten ist "Jaffa-Berlin Kurzstrecke" ein sehr kommunikativer Tanzabend, ohne dass er auf die künstlerische Wahrheit verzichtet, die ihn lenkt.
 
07.04.2005